Projekt- och utvecklingstjänster

Tjänstekonceptet

Vi erbjuder ett helhetskoncept som ger dig stöd i utvecklingsprocessens olika delar.

dinprojektpartner_konceptet_20170221

Projektledningstjänst

Nedanstående tjänster förbereder och därefter samordnar ditt utvecklingsprojekt:

ikon_1

Idé, målformulering och behovskartläggning
Tjänsten innebär att förtydliga målbilder och önskade utvecklingsresultat inför ett kommande utvecklingsprojekt. I behovsanalysen ingår bl a att formulera en initial kravspecifikation som ger utgångspunkten för projektets utvecklingsarbete. I detta moment kan även en första idéskiss utformas för en teknisk lösning och en grov plan för själva projektgenomförandet. Målformulering och behovskartläggning kan med fördel genomföras i termer av en förstudie.

Planering

Planering och Organisering
Tjänsten skapar konkreta projektförutsättningar, dvs ett projektramverk i form av projektägarens övergripande projektdirektiv. I detta moment utformas vid behov också en mer operativ projektplan och en bekräftelse av kravbilden. En del i det förberedande arbetet kan även vara att upprätta administrativa projektförutsättningar som t ex leverantörsupphandlingar och avtal. Projektförberedelser och organisering kan med fördel genomföras i termer av förprojektering.

Samordning och ledning

Samordning och ledning
Tjänsten innebär projektledning och genomförande av utvecklingsprocessen med kontinuerlig planering och uppföljning av det operativa arbetet. Med utgångspunkt i det styrande projektdirektivet och den operativa projektplanen samordnas utvecklingsarbetet i löpande dialog med projektteamet.

Projektmodell
Upplägget bygger på ett coachande ledarskap, strukturerat arbetssätt och övriga hjälpmedel som är lämpliga för projektet. Väl avgränsade arbetsperioder med värdeskapande delleveranser och kreativa arbetsmöten ser vi också som viktigt för framgång i utvecklingsprocessen. Vid behov används befintliga modeller, metoder och övrig industristandard för projektgenomförandet. En idéworkshop är fördelaktig som ett steg i arbetet med att definiera projektets målbild eller genomförande.

Övriga utvecklingstjänster

Utöver ovan beskrivna projektledningstjänst kan vi bidra till det faktiska utvecklingsarbetet i projektet. Vi är även ett verksamhetsstöd och bollplank för långsiktig produktförvaltning och affärsutveckling.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete
Tjänsten innebär konkreta arbetsinsatser, analys/utredning, modell- och metoddesign, dokumentation mm som behövs i utvecklingsprocessen. Utvecklingsinsatserna är en naturlig del i krav-, produkt- och affärsutveckling samt i kvalitetssäkrande moment som test, driftsimplementation och introduktionsutbildning. Vid behov levereras tekniskt och mer specialiserat utvecklingsarbete i samarbete med lämplig expertis.

Förvaltning och verksamhetsstöd

Förvaltning och verksamhetsstöd
Tjänsten innebär stöd för att säkerställa projektresultat och ta hand om utvecklad produkt. Detta gör vi via resursinsatser kring produktens underhåll, support och omvärldsbevakning eller genom att vara allmän diskussionspartner i ledningsarbetet. Via specifika arbetsinsatser och strategisk rådgivning bidrar vi alltså till stabilitet i verksamhetens förvaltnings- och driftsprocesser.

Speciella tilläggstjänster

Inom vårt NatureView-koncept kan vi även vara speciellt idéstöd för utveckling av GIS-baserade system och kartprodukter, t ex inom naturnära besöksnäring. En naturlig del av våra tjänster är att vi skriver projekt- eller produktrelaterad dokumentation, men vi erbjuder även annan typ av skrivande.